fbpx

Điều khoản sử dụng website /

1. Giới thiệu

Website / (sau đây được gọi là “Website”) được sở hữu và vận hành bởi Công ty TNHH Đại Ninh Sơn (sau đây được gọi là “Công ty”). Website được sử dụng để giới thiệu dịch vụ về Digital Marketing của Công ty, đồng thời chia sẻ miễn phí các kiến thức về Digital Marketing cho người đọc.

2. Điều khoản sử dụng

Khi truy cập và sử dụng Website, bạn (sau đây được gọi là “Người dùng”) đồng ý tuân thủ các điều khoản sử dụng sau đây:

 • Người dùng phải là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Người dùng phải sử dụng Website một cách trung thực, hợp pháp và không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Người dùng không được phép sử dụng Website để thực hiện các hành vi sau đây:
  • Đăng tải, truyền bá, chia sẻ các thông tin, dữ liệu trái pháp luật, có tính chất kích động, bạo lực, tuyên truyền chống phá Nhà nước.
  • Đăng tải, truyền bá, chia sẻ các thông tin, dữ liệu vi phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ của người khác.
  • Đăng tải, truyền bá, chia sẻ các thông tin, dữ liệu xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.
  • Đăng tải, truyền bá, chia sẻ các thông tin, dữ liệu gây hại cho trẻ em.
 • Người dùng tự chịu trách nhiệm về nội dung và thông tin mà mình đăng tải, chia sẻ trên Website.

3. Quyền và trách nhiệm của Công ty

Công ty có quyền:

 • Thay đổi, bổ sung các điều khoản sử dụng Website bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.
 • Xóa bỏ, tạm ngừng cung cấp dịch vụ trên Website đối với các tài khoản vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam hoặc các điều khoản sử dụng của Website.

Công ty có trách nhiệm:

 • Cung cấp các thông tin, kiến thức về Digital Marketing một cách chính xác, trung thực.
 • Bảo mật thông tin cá nhân của Người dùng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

4. Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng Website sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng giữa Người dùng và Công ty. Trường hợp không thể giải quyết bằng thương lượng, tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

5. Điều khoản cuối cùng

Các điều khoản sử dụng Website này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Trường hợp bất kỳ điều khoản nào của các điều khoản sử dụng này bị vô hiệu hoặc không thể thực hiện, các điều khoản còn lại vẫn tiếp tục có hiệu lực và được thực hiện.

Công ty TNHH Đại Ninh Sơn

Gửi CV tại đây!

Để lại thông tin

Liên hệ phòng kinh doanhGet started